Zhromaždenie vlastníkov bytov

na Veternicovej 9 a 11 sa bude konať

stredu 27.11.2019 od 18,00 hod.

v budove školy na Veternicovej ulici

Program:
1. Správa o činnosti a hospodárení
2. Opravy a vylepšenia v dome
3. Odpady a odpadky
4. Rôzne a záver

Rada Spoločenstva a predseda